باسمه تعالي

حضور نماينده دانشگاه علوم پزشكي سمنان در شوراي سياست گذاري كميته هاي تحقيقات دانشجويي كشور

جلسه انتخابات شوراي سياست گذاري كميته هاي تحقيقات دانشجويي كشور در تاريخ 11/4/92 در دانشگاه علوم پزشكي البرز برگزار گرديد. جناب آقاي «محسن پورعزيزي»، دانشجوي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي سمنان و دبير كميته تحقيقات به عنوان يكي از 9 عضو اصلي اين شورا انتخاب گرديدند و حكم عضويت توسط معاون محترم تحقيقات و فناوري وزارت متبوع صادر گرديد. كسب اين موفقيت را به ايشان تبريك گفته و موفقيت روزافزون را برايشان آرزومنديم.

 

Untitled Page