درخشش دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي سمنان در چهاردهمين همايش پژوهشي دانشجويان علوم پزشكي كشور


به نام خدا
درخشش دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي سمنان در چهاردهمين همايش پژوهشي دانشجويان علوم پزشكي كشور
چهاردهمين همايش ساليانه پژوهشي دانشجويان دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور در حالي 7 الي 10 آبانماه امسال در ساري برگزار شد كه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي سمنان با ارائه 16 مقاله در اين همايش، بهترين عملكرد خود را در ادوار مختلف اين همايش و از زمان تاسيس دانشگاه تا كنون به نمايش گذاشتند. اين موفقيت را به رياست دانشگاه، معاونت محترم تحقيقات و فناوري و كليه اساتيد محترم دانشگاه و دانشجويان پژوهشگر دانشگاه تبريك گفته و موفقيت هاي روز افزون را در عرصه هاي پژوهش دانشجويي مسئلت مي نماييم.
همچنين از اساتيد راهنما و همكار در طرح ها و مقالات دانشجويي كه با توجه به امر پژوهش هاي دانشجويي، در دستيابي به اين موفقيت ايفاي نقش نموده اند سپاس و قدرداني مي شود.

نام نويسنده نوع ارائه عنوان مقاله
سهيلا بيات سخنراني بررسي عوامل آب و هوايي موثر بر فوت و جرح درسوانح ترافيكي محور سمنان- دامغان در سال 1391
آزاده نائيجي سخنراني بررسي دموگرافيك بيماران ترومايي ناشي از تصادفات رانندگي بستري در بيمارستان اميرالمؤمنين شهرستان سمنان در سال1391
سيما روايي سخنراني مقايسه ي اثر عصاره ي هيدروالكلي رازيانه ي وحشي، با هيدروكلروتيازيد، بر فشارخون، ضربان و ريتم قلبي و ميزان اشباع اكسيژن خون شرياني بيماران
محمد ميرزايي خواه سخنراني يبوست در بخش مراقبت ويژه: شيوع يبوست، در بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان فاطميه سمنان درسال 1391، عوامل خطر و تاثير داروهاي تجويز شده بر آن
موسي آقايي لامع سخنراني اثر حركات متناوب و هماهنگ اندام فوقاني و تحتاني هنگام شعرخواني بر تعادل كودكان
شيدا ذوالفقاري پوستر بررسي عوامل مرتبط با شدت درد حاد در بيماران زونايي
فاطمه محمدپور پوستر اثرات ميدان مغناطيسي با فركانس پايين (50 هرتز) بر پديده تحمل به اثرات ضد دردي مورفين در موش صحرايي
محفوظه سادات خاتمي پوستر اثر ميدان مغناطيسي بر شدت وابستگي فيزيكي و رواني در موش هاي وابسته به مورفين
فاضل دهون پوستر بررسي اشتباهات دارويي و عوامل موثر در بروز آن در بخش¬هاي مراقبت ويژه بيمارستان¬هاي شهر سمنان
علي تنها پوستر اهميت پزشكي مبتني بر شواهد از ديدگاه دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي سمنان در سال 90-91
حامد رضايي پوستر بررسي سطح سرمي منيزيم، با تجويز الگوريتم زنجبيل كنژوگه شده با عصاره ي آبي- الكلي گياه گل مينا، در دانش آموزان دبستاني مبتلا به سردردهاي ميگرني و تنشي
حامد رضايي پوستر تاثير استفاده ي اساتيد درس آناتومي از وسايل كمك آموزشي بر يادگيري ، از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي سمنان، سال1391
رضا پورعلي پوستر بررسي اثرات متقابل گيرنده هاي D2 و D1 دوپامينرژيك و استرس حاد در به خاطرآوري و خاموشي حافظه
حميدرضا بكائيان پوستر آيا افزودن تمرينات ارتعاش عمومي بدن به تمرينات تقويتي بر درمان استئوآرتريت زانو مؤثر است؟
فاطمه مهدي زاده پوستر بررسي كاركرد مغزي افراد مبتلا به اوتيسم، به كمك بررسي برتري نيمكره هاي مخ، در بيماران مراجعه -كننده به كلينيك هاي توانبخشي سمنان، 1391
فاطمه مهدي زاده پوستر بررسي تاثيرپذيري دو روش درماني استفاده ي اجباري (CIT)و اسپلينت كف دستي استاتيك، بر عملكرد دست، اسپاستي سيته و دامنه ي حركتي آرنج و مچ دست كودكان فلج مغزي اسپاستيك 8 تا 14 ساله

دكتر پرويز كوخايي
سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي
mazandaran_hamaiesh_2

Untitled Page