به نام خدا

 

دانشجويان محترم عضو كميته تحقيقات دانشجويي

در صورتي كه در كارگاه ها و سمينارهاي داخلي يا خارجي شركت نموده ايد خواهشمند است جهت دريافت هزينه هاي سفر فايل ضميمه را دانلود نموده و تكميل نماييد و به پست الكترونيك src@sem-ums.ac.ir ارسال نموده و يا به مركز كميته تحقيقات دانشجويي تحويل نماييد.

Untitled Page