اساسنامه  فرم عضویت          
      

32حضور نماينده دانشگاه علوم پزشكي سمنان در شوراي سياست گذاري كميته هاي تحقيقات دانشجويي كشورمشاهدهفایل ضمیمه
31رتبه هاي برتري دانشجويي به اعضاي فعال كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه تعلق گرفتمشاهدهفایل ضمیمه
30درخشش دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي سمنان در چهاردهمين همايش پژوهشي دانشجويان علوم پزشكي كشورمشاهدهفایل ضمیمه
29گزارش كارگاه عملي روش تحقيق - 17 اسفند 91مشاهدهفایل ضمیمه
28مراسم رونمايي از لوح بزرگ آرسينومشاهدهفایل ضمیمه
27گزارش مجمع كميته تحقيقات دانشجويي- 13 اسفند 1391مشاهدهفایل ضمیمه
26تور بازديد از مركز تحقيقات سرطانمشاهدهفایل ضمیمه
25پنجمين همايش ساليانه پژوهشي دانشجويان دانشگاه هاي علوم پزشكي منطقه شمال كشورمشاهدهفایل ضمیمه
24نشريه علمي-پژوهشي آواي علم- شماره 1، آذرماه 90مشاهدهفایل ضمیمه
22گزارش جلسه فعالان كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه با مدير مسئول مجله علمي - پژوهشي كومشمشاهدهفایل ضمیمه
21گزارش همايش كاربرد نانو تكنولوژي در علوم پايه پزشكي و مهندسيمشاهدهفایل ضمیمه
20تور تحقيقاتي بازديد از مركز تحقيقاتي فيزيولوژي و شركت در كارگاه منطقه اي Real Time PCRمشاهدهفایل ضمیمه
19فرم درخواست هزينه سفر علمي دانشجويانمشاهدهفایل ضمیمه
18گزارش كارگاه هيستومتري واستريولوژي - رشتمشاهدهفایل ضمیمه
17ISCCMM 2011مشاهدهفایل ضمیمه
صفحه قبلی>صفحه اول>>