عنوان گروه پژوهشی حیطه پژوهشی

عنوانگروه پژوهشیحیطه پژوهشیپیشنهاد دهندهجمع اسکور
بررسي ارتباط بين رضايت شغلي و ارتقاي اعضاي هيات علمي معاونت آموزشی - هیئت علمیآموزش 585
نقش عوامل رفاهي در عملكرد اعضاي هيات علمي معاونت آموزشی - هیئت علمیارزیابی عملکرد 431
تخصيص بهينه منابع مالي دانشگاه با استفاده از مدل تصميم گيري چند شاخصه/هدفهمعاونت پشتیبانیبودجه 399
محاسبه بهاي تمام شده آموزش دانشجو با استفاده از روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت ABCمعاونت پشتیبانیبودجه 394
ميزان آگاهي از قوانين و مقررات هيات علمي و تاثير آن در ارتقاي شغلي معاونت آموزشی - هیئت علمیآموزش 385
ارزيابي اثر بخش و تاثير آن در كارآيي اعضاي هيات علمي معاونت آموزشی - هیئت علمیارزیابی عملکرد 380
بررسي نقش كارگاههاي آموزشي در ارتقاي شغلي معاونت آموزشی - هیئت علمیآموزش- نیاز سنجی 370
بررسي كيفيت خدمات ارائه شده با استفاده از مدل سروكوال بهبود يافته جهت الويت بندي تخصيص منابعمعاونت پشتیبانیبودجه 342
بررسي ارتباط بين دوري از خانواده و رضايت شغلي در عملكرد اعضاي هئيت علميمعاونت آموزشی - هیئت علمیارزیابی عملکرد 340
تاثير اخلاق حرفه اي و نقش آن در ارزيابي عملكرد اعضاي هيات علمي معاونت آموزشی - هیئت علمیارزیابی عملکرد 320
تاثير شرايط محيطي وابسته به سيستم تاسيسات ساختمان برعملكرد و راندومان كاركنانمعاونت پشتیبانیدفتر فنی 316
بررسي تفاوت روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت و شيوه هاي سنتي هزينه يابيمعاونت پشتیبانیبودجه 300
تعيين شاخص هاي كليدي عملكرد (KPI)در واحدهاي تابعه دانشگاهمعاونت پشتیبانیبودجه 294
مقایسه منابع استرس دانشجویان و میزان اثر هر یک از عوامل به تفکیک رشته تحصیلیمعاونت دانشجوییمشاوره و خدمات روانشناختی 294
تاثير شرايط محيطي وابسته به فضاي فيزيكي برعملكرد و راندومان كاركنانمعاونت پشتیبانیدفتر فنی 280
بررسي ميزان انحراف عملكرد از پيش بيني و اجراي عمليات در پروژه هاي تملك دارائي هاي سرمايه ايمعاونت پشتیبانیدفتر فنی 277
ميزان رعايت حقوق فردي و اجتماعي كادر درماني (پزشك و...) توسط گيرندگان خدمات درماني معاونت آموزشی - هیئت علمیعلوم بالینی - درمان 275
بررسي ميزان رضايت مشمولين از عملكرد مركز آموزش مداوم سمنانمعاونت آموزشی -آموزش مداومآموزش- نیاز سنجی 262
بررسی عوامل موثر بر میزان احساس موفقیت دانشجویانمعاونت دانشجوییمشاوره و خدمات روانشناختی 254
بررسي رابطه اجراي به موقع برنامه ها با استفاده از بانك جامع اطلاعاتيمعاونت پشتیبانیبودجه 244
استفاده از مدل كارت امتيازي متوازن BSC به عنوان ابزار و تصميم بهينه مديريتيمعاونت پشتیبانیبودجه 235
بررسي رابطه استفاده از تكنولوژي اطلاعات( IT)و رشد و توسعه واحد هاي سياست گذاري دانشگاهمعاونت پشتیبانیبودجه 235
افزايش نيرو هاي كارا با استفاده از مدل انگيزشي مديريتيمعاونت پشتیبانیبودجه 232
بررسي نيازهاي آموزشي مشمولين آموزش مداوممعاونت آموزشی -آموزش مداومآموزش- نیاز سنجی 232
بررسي ميزان تاثير كاربرد حسابداري پروژه در تصميمات مديريتيمعاونت پشتیبانیبودجه 228
بررسي روشهاي اجراي برنامه هاي آموزش مداوم و مقايسه رضايتمندي شركت كنندگان در برنامه هامعاونت آموزشی -آموزش مداومآموزش - روشهای تدریس 220
بررسي ميزان اثر بخشي دوره هاي آموزشي بر عملكرد كاركنانمعاونت پشتیبانینیروی انسانی 219
بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنانکتابخانه مرکزیآموزش- نیاز سنجی 213
بررسي ارتباط مديريت انرژي با هزينه هاي جاري و سطح آسايش كاركنانمعاونت پشتیبانیدفتر فنی 209
بررسي ارتباط انگيزش كاركنان و رضايت ارباب رجوعمعاونت پشتیبانینیروی انسانی 208
بررسي عوامل موثر بر نگهداشت مناسب ساختمان و تاسيساتمعاونت پشتیبانیدفتر فنی 201
اجراي بودجه ريزي عملياتي با استفاده ازروش حسابداري تعهديمعاونت پشتیبانیبودجه 200
بررسي ارتباط بين رضايت شغلي و عملكرد كاركنان دانشگاهمعاونت پشتیبانینیروی انسانی 197
برسی رضایتمندی استفاده کنندگان(اعضای هیات علمی و دانشجویان) از خدمات ارائه شده در کتابخانه مرکزیکتابخانه مرکزیآموزش 196
بررسی سواد اطلاعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه کتابخانه مرکزیآموزش- نیاز سنجی 194
نگرش، دانش و عملکرد دانشجویان پزشکی نسبت به آموزش به روش گروهیپاتولوژیآموزش - روشهای تدریس 192
بررسي ساز و كار هاي ارتقاي اثر بخشي نيروي كار در دانشگاهمعاونت پشتیبانینیروی انسانی 176
بررسي تاثير پاداش هاي مادي بر انگيزه كاركنانمعاونت پشتیبانینیروی انسانی 165
تعيين بهترين روشهاي ارزشيابي برنامه هاي آموزشي معاونت آموزشی -آموزش مداومآموزش - روشهای ارزشیابی 165
بررسي نقش مديران در ايجاد انگيزه كاركنانمعاونت پشتیبانینیروی انسانی 158
مطالعه موردي نقش حسابداري تعهدي در نظام بودجه ريزي عملياتيمعاونت پشتیبانیامور مالی 156
بررسي ضرورت برگزاري دوره هاي آشنايي با سيستم آموزش مداوم براي مشمولين و تاثير آن بر مشاركت مشمولين در برنامه هامعاونت آموزشی -آموزش مداومآموزش- نیاز سنجی 143
بررسي ميزان آگاهي اعضاي هيئت علمي و اساتيد دانشگاه از نظام آموزش مداوممعاونت آموزشی -آموزش مداومآموزش 137
بررسي نقش حسابداري مديريت در ارزش آفريني سازمانمعاونت پشتیبانیبودجه 134
بررسي ميزان رضايت مشمولين و كارشناسان مراكز آموزش مداوم از سامانه يكپارچه آموزش مداوم معاونت آموزشی -آموزش مداومآموزش 133
بررسي تاثير امكانات رفاهي بر سلامت روحي پرسنل و خانواده اشانمعاونت پشتیبانیخدمات  129
بررسي عوامل موثر در افزايش يا كاهش بهره وري نيروي انسانيمعاونت پشتیبانینیروی انسانی 125
بررسی میزان استفاده اساتید از دستاوردهای IT در زمینه آموزش دانشجویان معاونت آموزشی - EDCآموزش 125
بررسی نظام ارزشیابی دانشجویان و ارائه راهکارهای مناسبمعاونت آموزشی - EDCارزشیابی 122
بررسی مشکلات برنامه دوره های آموزشی دانشگاه از دیدگاه دست اندکاران آن معاونت آموزشی - EDCبرنامه اموزشی  116
بررسي رابطه نيروي كارآمد با خلاقيت سازمانيمعاونت پشتیبانینیروی انسانی 115
ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه ، ارزبابی وضعیت موجود و استاندارد نمودن روشهامعاونت آموزشی - EDCارزشیابی 114
نگرش، دانش و عملکرد دانشجویان پزشکی نسبت به آزمون بروش آسکیپاتولوژیآموزش - روشهای ارزشیابی 109
بررسي نحوه تشويق نيروي كارآمد بر افزايش كارايي كاركنان معاونت پشتیبانینیروی انسانی 107
ارزیابی درونی برنامه های آموزشی رشته های دانشگاه بر اساس استاندارهای ملی معاونت آموزشی - EDCارزشیابی 106
بررسی ویژگیهای یک استاد خوب دانشگاهی از دیدگاه ......معاونت آموزشی - EDCارزشیابی 106
راه اندازی سیستم IHC و بررسی ارزش تشخیصی آن در افتراق انواع تومورهای تمایز نیافتهپاتولوژیعلوم بالینی - تشخیص 99
ابداع سیستم های جدید اسکورینگ در FNA پستانپاتولوژیعلوم بالینی - تشخیص 98
ارزش تشخیصی FNA پستان در غربالگری و تشخیص توده های بدخیم پستانپاتولوژیعلوم بالینی - تشخیص 96
بررسي عوامل موثر بر توانمند سازي و كارايي كاركنانمعاونت پشتیبانینیروی انسانی 94
بررسي ميزان تاثير تحقيق و توسعه( R&D)در توانمند سازي و كارايي كاركنانمعاونت پشتیبانینیروی انسانی 90
بررسی میزان رضایت آموزشی دانشجویان از کیفیت آموزش نظری و بالینی معاونت آموزشی - EDCآموزش - روشهای تدریس 90
بررسي شيوع ديابت نوع 2 و عوارض ايجاد شدة از ديابت در بيماران مبتلا در جمعيت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنانمعاونت بهداشتیپیشگیری و مبارزه با بیماری ها 90
بررسي ميزان آگاهي ، نگرش و رفتار مردم در خصوص بيماري ديابت ،‌ درمان ، عوارض بيماري ، نظام ارائه خدمات در جمعيت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنانمعاونت بهداشتیپیشگیری و مبارزه با بیماری ها 90
بررسي باورهاي غلط در زمينه بيماري ديابت در سطح جامعه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنانمعاونت بهداشتیپیشگیری و مبارزه با بیماری ها 90
بررسي پي گيري بيماران شناسايي شده در طرح سنجش سلامت دانش آموزان بدو ورود به مدرسه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي معاونت بهداشتیبهداشت مدارس 90
10. بررسي ميزان تأثير سيستم بازرسي بهداشت حرفه اي در ارتقاء سطح بهداشت و سلامت كارگران در واحدهاي صنعتي تحت پوشش معاونت بهداشتیبهداشت حرفه ای 90
بررسي ميزان اثربخشي درمان ديابت در بيماران ديابتی و بررسي رفتار مردم در كنترل و درمان بيماري خويش معاونت بهداشتیپیشگیری و مبارزه با بیماری ها 90
ارائه مدل براي غربالگري و كنترل ديابت در جمعيت تحت پوشش دانشگاهمعاونت بهداشتیپیشگیری و مبارزه با بیماری ها 90
بررسي علل و بروز حوادث به تفكيك نوع حادثه ، جنس و منطقه و شناسايي اولويت ها جهت مداخله در جمعيت تحت پوشش دانشگاهمعاونت بهداشتیپیشگیری و مبارزه با بیماری ها 90
بررسي سطح ايمني در مدارس (طبق چك ليست هاي مربوطه ) در جمعيت تحت پوشش دانشگاهمعاونت بهداشتیپیشگیری و مبارزه با بیماری ها 90
• بررسي سطح ايمني وسايل نقليه موتوري ، ماشين و دوچرخه (طبق چك ليست هاي مربوطه ) در جمعيت تحت پوشش دانشگاهمعاونت بهداشتیپیشگیری و مبارزه با بیماری ها 90
بررسي سطح ايمني اماكن تفريحي و ورزشي عمومي در جمعيت تحت پوشش دانشگاهمعاونت بهداشتیپیشگیری و مبارزه با بیماری ها 90
بررسي و شناسايي نقاط حادثه خيز درون شهري و برون شهري در جمعيت تحت پوشش دانشگاهمعاونت بهداشتیپیشگیری و مبارزه با بیماری ها 90
بررسي و شناسايي موانع موفقيت برنامه پيشگيري از سوانح و حوادث در جمعيت تحت پوشش دانشگاهمعاونت بهداشتیپیشگیری و مبارزه با بیماری ها 90
بررسي عملكرد برنامه جامعه ايمن در جمعيت تحت پوشش دانشگاهمعاونت بهداشتیپیشگیری و مبارزه با بیماری ها 90
• بررسي تاثير عملكرد سازمانها و ارگانهاي مرتبط در كاهش سوانح و حوادث ترافيكي در جمعيت تحت پوشش دانشگاهمعاونت بهداشتیپیشگیری و مبارزه با بیماری ها 90
• بررسي باورهاي غلط در بيماري فشارخون در سطح جامعه تحت پوشش دانشگاهمعاونت بهداشتیپیشگیری و مبارزه با بیماری ها 90
• بررسي ميزان اثربخشي درمان فشارخون در بيماران فشارخوني و بررسي رفتار مردم در كنترل و درمان بيماري خويش در جمعيت تحت پوشش دانشگاهمعاونت بهداشتیپیشگیری و مبارزه با بیماری ها 90
• ارائه مدل براي غربالگري و كنترل فشارخون در جمعيت تحت پوشش دانشگاهمعاونت بهداشتیپیشگیری و مبارزه با بیماری ها 90
بررسي ميزان شيوع بيماري ايدز در گروه هاي مختلف جامعه در جمعيت تحت پوشش دانشگاهمعاونت بهداشتیپیشگیری و مبارزه با بیماری ها 90
• بررسي ميزان آگاهي ، نگرش و رفتار گروه هاي مختلف جامعه در خصوص بيماري ايدز ، راه هاي انتقال آن ، احتياطات همه جانبه و ... در جمعيت تحت پوشش دانشگاهمعاونت بهداشتیپیشگیری و مبارزه با بیماری ها 90
• بررسي عملكرد برنامه مراقبت ايدز در جمعيت تحت پوشش دانشگاه و ارائه راهكارها و مدل هاي مناسب براي مراقبت بيماران مبتلامعاونت بهداشتیپیشگیری و مبارزه با بیماری ها 90
بررسي ميزان شيوع بيماريهاي سرطاني به تفكيك نوع ، جنس ، منطقه و ... در جامعه تحت پوشش دانشگاهمعاونت بهداشتیپیشگیری و مبارزه با بیماری ها 90
• بررسي ميزان آگاهي ، نگرش و رفتار مردم از روش هاي تشخيص زودرس سرطانها و عوامل خطر مؤثر در بيماريهاي سرطاني و ... در جمعيت تحت پوشش دانشگاهمعاونت بهداشتیپیشگیری و مبارزه با بیماری ها 90
• بررسي عملكرد برنامه كنترل و مبارزه با سرطان در جمعيت تحت پوشش دانشگاه و ارائه مدلي براي تشخيص زودهنگام بيماريمعاونت بهداشتیپیشگیری و مبارزه با بیماری ها 90
• بررسي ميزان آگاهي بخش خصوصي (كلينيك ، درمانگاه و مطب ها ) و بخش دولتي در مراقبت بيماريها در جمعيت تحت پوشش دانشگاهمعاونت بهداشتیپیشگیری و مبارزه با بیماری ها 90
• بررسي ميزان عملكرد بخش خصوصي (كلينيك ، درمانگاه و مطب ها ) و بخش دولتي در مراقبت بيماريها و ارائه مدل مناسب يا تعيين روشهاي بهبود كار در جمعيت تحت پوشش دانشگاهمعاونت بهداشتیپیشگیری و مبارزه با بیماری ها 90
• بررسي و شناسايي موانع ثبت و گزارش دهي در نظام مراقبت بيماريها در بخش خصوصي و دولتي در جمعيت تحت پوشش دانشگاهمعاونت بهداشتیپیشگیری و مبارزه با بیماری ها 90
بررسي ميزان شيوع انواع بيماري قلبي و عروقي و عوامل خطر مربوطه در جامعه تحت پوشش دانشگاهمعاونت بهداشتیپیشگیری و مبارزه با بیماری ها 90
بررسي ميزان آگاهي ، نگرش و رفتار سازمانها و ادارات مرتبط در بروز و شيوع بيماريهاي قلبي و عروقي در جمعيت تحت پوشش دانشگاهمعاونت بهداشتیپیشگیری و مبارزه با بیماری ها 90
بررسي تاثير سياست هاي كشوري در خصوص تغيير عوامل خطر بيماريهاي قلبي و عروقيمعاونت بهداشتیپیشگیری و مبارزه با بیماری ها 90
بررسي شيوع فشارخون و عوارض ناشي از آن در بيماران مبتلا در جمعيت تحت پوشش دانشگاهمعاونت بهداشتیپیشگیری و مبارزه با بیماری ها 90
بررسي وضعيت ميزان هموگلوبين A1C در بيماران مبتلا در جمعيت تحت پوشش دانشگاهمعاونت بهداشتیپیشگیری و مبارزه با بیماری ها 89
• بررسي وضعيت دارو و مصرف آن در بيماران مبتلا به ديابت در جمعيت تحت پوشش دانشگاهمعاونت بهداشتیپیشگیری و مبارزه با بیماری ها 89
• بررسي ميزان آگاهي ، نگرش و رفتار مردم در خصوص بيماري فشارخون ،‌ درمان ، عوارض بيماري ، نظام ارائه خدمات در جمعيت تحت پوشش دانشگاهمعاونت بهداشتیپیشگیری و مبارزه با بیماری ها 89
بررسي وضعيت دارو و مصرف آن در بيماران مبتلا به فشارخون در جمعيت تحت پوشش دانشگاهمعاونت بهداشتیپیشگیری و مبارزه با بیماری ها 89
تعيين ميزان آلودگي ناقلين و مخازن در جمعيت تحت پوشش دانشگاهمعاونت بهداشتیپیشگیری و مبارزه با بیماری ها 89
• بررسي ميزان آگاهي گروه هاي مختلف جامعه در خصوص بيماري سالك ، راه هاي انتقال بيماري ، محافظت فردي و ... در جمعيت تحت پوشش دانشگاهمعاونت بهداشتیپیشگیری و مبارزه با بیماری ها 89
• بررسي اثربخشي متدهاي مختلف درمان در بيماران مبتلا به سالك و ارائه بهترين راهكار ومتد درماني در جمعيت تحت پوشش دانشگاهمعاونت بهداشتیپیشگیری و مبارزه با بیماری ها 89
بررسي ميزان موفقيت به درمان ( مطابق دستورالعمل ) در بيماران مبتلا به سالك در جمعيت تحت پوشش دانشگاهمعاونت بهداشتیپیشگیری و مبارزه با بیماری ها 89
• بررسي عملكرد كنترل و مبارزه با سالك در جمعيت تحت پوشش دانشگاه و ارائه راهكارها و مدل هاي مناسب براي مراقبت بيماري سالكمعاونت بهداشتیپیشگیری و مبارزه با بیماری ها 89
بررسي ميزان بروز حيوان گزيدگي در شهرستانهاي تحت پوشش دانشگاهمعاونت بهداشتیپیشگیری و مبارزه با بیماری ها 88
• سنجش سطح آگاهي عموم مردم در خصوص بيماري هاري ، راههاي انتقال ، حيوان گزيدگي و لزوم درمان پيشگيري هاري معاونت بهداشتیپیشگیری و مبارزه با بیماری ها 88
بررسي عملكرد برنامه كنترل و مبارزه با بيماري هاري در جمعيت تحت پوشش دانشگاهمعاونت بهداشتیپیشگیری و مبارزه با بیماری ها 88
بررسي ميزان شيوع استعمال دخانيات در نوجوانان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنانمعاونت بهداشتیبهداشت محیط 87
بررسي نوع و ميزان آلودگي يخ در كارخانجات و مراكز عرضه در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي سمنانمعاونت بهداشتیبهداشت محیط 87
2. تدوين و ارائه مدل مناسب بومي به منظور مداخلات آموزشي اثربخش در زمينه كاهش بيماري هاي غير واگير ( قلبي و عروقي ، سرطان ها ، ديابت و ....... ) در جمعيت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درممعاونت بهداشتیآموزش 87
بررسي كيفيت شيميايي و فيزيكي آب شبكه هاي شهري درمناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي سمنانمعاونت بهداشتیبهداشت محیط 86
بررسي نوع و ميزان نگهدارنده ها و ساير افزودني ها در مواد غذايي بسته بندي شده مراكز عرضه مواد غذايي در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي سمنانمعاونت بهداشتیبهداشت محیط 86
• بررسي عملكرد برنامه غربالگري هيپوتيروييدي نوزادي ( اعم از اجرا ، تجهيزات ، آزمايشگاه و ... ) در جمعيت تحت پوشش دانشگاهمعاونت بهداشتیپیشگیری و مبارزه با بیماری ها 86
بررسي كيفيت شيميايي و فيزيكي آب شبكه هاي روستايي درمناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي سمنانمعاونت بهداشتیبهداشت محیط 85
: بررسي و مطالعه ميزان آگاهي،نگرش و عملكردجمعيت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي سمنان در خصوص نحوه مصرف روغنها و چربيها و مداخله براي كاهش مصرف آنهامعاونت بهداشتیتغذیه  85
• بررسي ميزان ضريب هوشي كودكان مبتلا به هيپوتيروئيدي درمان شده در جمعيت تحت پوشش دانشگاهمعاونت بهداشتیپیشگیری و مبارزه با بیماری ها 85
• بررسي ميزان بروز سل در گروه هاي در معرض خطر و پرخطر (زندانيان ،‌ سراي سالمندان ،‌ اردوگاه افاغنه ، ‌بيماران كليوي ، ‌خانواده بيماران مبتلا و ... مطابق دستورالعمل )معاونت بهداشتیپیشگیری و مبارزه با بیماری ها 85
• بررسي ميزان آگاهي گروه هاي مختلف جامعه در خصوص بيماري سل (علائم ، تشخيص ، ‌راههاي انتقال ، درمان ، پيشگيري و ... ) در جمعيت تحت پوشش دانشگاهمعاونت بهداشتیپیشگیری و مبارزه با بیماری ها 85
بررسي نحوه عملكرد برنامه مراقبت تالاسمي ماژور و تيم مشاوره تالاسمي درشهرستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنانمعاونت بهداشتیپیشگیری و مبارزه با بیماری ها 84
بررسي و مطالعه عملكرد برنامه پيشگيري از اختلالات ناشي از كمبود يد در خانوارهاي شهري جمعيت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي سمنان.معاونت بهداشتیتغذیه  84
• بررسي وضعيت مراقبت عوارض ناخواسته ناشي از ايمن سازي (گزارش دهي و ثبت ) در جمعيت تحت پوشش دانشگاه و ارائه راهكارهاي عملي براي ارتقا برنامه عوارض ناشي از ايمنسازيمعاونت بهداشتیپیشگیری و مبارزه با بیماری ها 84
• بررسي وضعيت مراقبت عوارض ناخواسته ناشي از ايمن سازي (گزارش دهي و ثبت ) در جمعيت تحت پوشش دانشگاه و ارائه راهكارهاي عملي براي ارتقا برنامه عوارض ناشي از ايمنسازيمعاونت بهداشتیپیشگیری و مبارزه با بیماری ها 84
سنجش ميزان آگاهي گروه هاي مختلف جامعه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنان در خصوص بيماري STI ،‌ راه هاي انتقال و پيشگيري و ...معاونت بهداشتیپیشگیری و مبارزه با بیماری ها 83
بررسي الگوي مناسب براي ثبت و گزارش موارد STI و ارائه راهكارها و مدل هاي مناسب براي جمعيت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنانمعاونت بهداشتیپیشگیری و مبارزه با بیماری ها 83
بررسي ميزان اثر بخشي مداخلات انجام شده در كاهش مرگ و مير مادران در اثر عوارض بارداري و زايمان در جمعيت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنانمعاونت بهداشتیبهداشت خانواده 83
بررسي ميزان و نوع آلودگي مواد غذايي عرضه شده در رستورانهاي بين راهي در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي سمنان معاونت بهداشتیبهداشت محیط 83
بررسي نوع و ميزان آلودگي آب شرب عرضه شده در اتوبوسهاي بين شهري در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي سمنانمعاونت بهداشتیبهداشت محیط 83
بررسي عملكرد كنترل و مبارزه با سل در جمعيت تحت پوشش دانشگاه معاونت بهداشتیپیشگیری و مبارزه با بیماری ها 83
ارزيابي نيازهاي آموزشي جوانان در آستانه ازدواج تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنان در خصوص بهداشت باروريمعاونت بهداشتیبهداشت خانواده 82
1. بررسي سبك زندگي ( Life Style ) در خصوص تغدذيه ، تحرك بدني ، استعمال دخانيات و ... ) درجمعيت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنان معاونت بهداشتیآموزش 82
بررسي ميزان شيوع بيماري STI در جامعه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنانمعاونت بهداشتیپیشگیری و مبارزه با بیماری ها 81
بررسي ميزان تأثير مصرف ميان وعده غذايي سالم بر سلامت و يادگيري دانش آموزان مقطع ابتدايي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنانمعاونت بهداشتیبهداشت مدارس 81
13. بررسي ميزان باقيمانده سموم و آفت كشها در محصولات كشاورزي مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني سمنان معاونت بهداشتیبهداشت حرفه ای 81
بررسي و مطالعه عملكرداجراي برنامه آهن ياري در مدارس دخترانه مقاطع راهنمايي و دبيرستان مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي سمنان .معاونت بهداشتیتغذیه  81
• بررسي شيوع عوارض ناخواسته ناشي از ايمن سازي در جمعيت تحت پوشش دانشگاهمعاونت بهداشتیپیشگیری و مبارزه با بیماری ها 81
بررسي ميزان شيوع ناقلين تالاسمي در مراجعين به مراكز مشاوره تالاسمي شهرستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنانمعاونت بهداشتیپیشگیری و مبارزه با بیماری ها 80
بررسي ميزان آگاهي گروه هاي مختلف جامعه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنان در خصوص بيماري تالاسمي و چگونگي پيشگيري از تولد نوزاد مبتلا به تالاسمي ماژور و ...معاونت بهداشتیپیشگیری و مبارزه با بیماری ها 80
بررسي اثربخشي انواع خدمات ارائه شده توسط بهورزان در نظام سلامت معاونت بهداشتیگسترش شبکه ها 80
بررسي تاثير انجام مراقبت هاي پيش از بارداري بر سلامت مادران و كودكان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنان معاونت بهداشتیبهداشت خانواده 79
تعيين شيوع و بررسي علل بارداري هاي ناخواسته در جمعيت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنانمعاونت بهداشتیبهداشت خانواده 79
بررسي شيوع چاقي در جمعيت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي سمنان و مداخلات كاهش اين معضل بهداشتي.معاونت بهداشتیتغذیه  79
3. بررسي تاثير رسانه هاي فعال در عرصه سلامت ( رسانه اي جمعي ، مطبوعات ، پيامك ، وب سايت و ... ) بر ميزان آگاهي ، نگرش و عملكرد مردم در خصوص موضوعات سلامت معاونت بهداشتیآموزش 79
بررسي وضعيت آگاهي نگرش عملكرد دانش آموزان مقاطع مختلف تحصيلي مدارس تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنان درخصوص موضوعات سلامت درمدارس داراي مربي و فاقد مربي بهداشت معاونت بهداشتیبهداشت مدارس 78
بررسي وضعيت آگاهي ، نگرش و عملكرد والدين در خصوص رفتارهاي مربوط به سلامتي فرزندانشان در مدارس راهنمايي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي سمنان معاونت بهداشتیبهداشت مدارس 78
بررسي ميزان رضايت مردم از نظام ارجاعمعاونت بهداشتیگسترش شبکه ها 78
مطالعات حیوانی در مورد کارکرد متریالها و متدها در عرصه های مختلف دندانپزشکیدانشکده دندان پزشکیبهداشت دهان و دندان 78
بررسي شيوع اختلالات ناشي از كمبود يد در جمعيت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي سمنان.معاونت بهداشتیتغذیه  77
5. بررسي سواد بهداشتي جمعيت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنان معاونت بهداشتیآموزش 77
2- بررسي تاثير آموزش فرزند پروري در پيشگيري از اختلالات رفتاري كودكان در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي سمنان معاونت بهداشتیبهداشت روان 77
بررسي علل قطع تغذيه انحصاري با شير مادر در كودكان شيرخوار در شش ماه اول پس از تولد و ارائه پيشنهادات اساسي براي تداوم شيردهي در جمعيت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنانمعاونت بهداشتیبهداشت خانواده 76
بررسي و مطالعه ميزان مصرف نمك و مداخلات كاهش مصرف آن در جمعيت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي سمنان.معاونت بهداشتیتغذیه  76
3. بررسي تأثير صدور كارت سلامت رانندگان در كاهش حوادث ترافيكي در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنان معاونت بهداشتیبهداشت حرفه ای 75
محاسبه شاخصهاي اجتماعي مرتبط با عدالت در سلامتمعاونت بهداشتیگسترش شبکه ها 75
بررسي تاثير برنامه فلورايد تراپي سلامت دهان ودندان كودكان در جمعيت تحت پوشش دانشگاه معاونت بهداشتیبهداشت دهان و دندان 75
بررسی علل افت تحصیلی در دانشجویان و تعیین عوامل موتبط با آن معاونت آموزشی - EDCفراگیران  74
بررسی عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی دانشجویان معاونت آموزشی - EDCفراگیران  74
بررسي شيوع كم خوني فقر آهن در جمعيت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي سمنانمعاونت بهداشتیتغذیه  74
طراحي الگوي مناسب ارائه خدمات در قالب برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع در مناطق تحت پوشش دانشگاه با توجه به شرايط ويژه منطقه اي معاونت بهداشتیگسترش شبکه ها 73
6. بررسي هزينه اثر بخشي رسانه هاي آموزشي مورد استفاده در آموزش سلامت معاونت بهداشتیآموزش 73
بررسي ميزان شيوع خودكشي در استان و عوامل موثر بر آن در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي سمنان معاونت بهداشتیبهداشت روان 73
بررسي عملكرد برنامه مدارس جامعه نگر و تأثير آن بر ارتقاء‌سلامت دانش آموزان مقطع ابتدايي در شهرستان گرمسار و مقايسه با ساير مدارس معاونت بهداشتیبهداشت مدارس 72
مطالعه سلامت و بيماريهاي مرتبط با كاركنان بهداشتي و درماني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنان معاونت بهداشتیبهداشت حرفه ای 72
بررسي مقايسه اي دسترسي و بهره مندي از خدمات بهداشتي درماني قبل و پس از اجراي برنامه پزشك خانواده معاونت بهداشتیگسترش شبکه ها 72
بررسي ميزان رضايت مندي مردم روستا از خدمات بهورزان معاونت بهداشتیگسترش شبکه ها 72
محاسبه حجم كار و تناسب آن با نيروي انساني در واحدهاي بهداشتي درمانيمعاونت بهداشتیگسترش شبکه ها 72
بررسي علل عدم استمرار شير مادر در كودكان شيرخوار در سال دوم زندگي در جمعيت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنانمعاونت بهداشتیبهداشت خانواده 71
بررسي تاثير برنامه هاي بهداشت محيط در كاهش بيماريهاي زئونوز در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي سمنانمعاونت بهداشتیبهداشت محیط 71
بررسي ميزان رضايت مردم از خدمات پزشك خانواده معاونت بهداشتیگسترش شبکه ها 71
بررسي رضايت مندي پزشكان و ماماها از اجراي برنامه پزشك خانوادهمعاونت بهداشتیگسترش شبکه ها 71
4. بررسي تاثير مداخلات آموزشي مبتي بر استقاده از الگو ها و مدل هاي آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت معاونت بهداشتیآموزش 71
بررسي ميزان شيوع و علل اختلالات جنسي در زنان همسردار تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنانمعاونت بهداشتیبهداشت خانواده 70
بررسي موربيديتي ناشي از سزارين در مادران تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنانمعاونت بهداشتیبهداشت خانواده 70
بررسي ميزان رضايت جنسي در همسران در جمعيت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني سمنانمعاونت بهداشتیبهداشت خانواده 70
15. بررسي وضعيت آلاينده ها و سلامت كارگران شاغل در صنايع كوچك فني و خدماتي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني سمنان معاونت بهداشتیبهداشت حرفه ای 70
13- مطالعه كيفي سوء مصرف مواد ( بررسي آثار باليني و عوارض و علائم زمينه ساز هر يك از مواد) و ارائه راهكارهايي براي كاهش شيوع در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي سمنانمعاونت بهداشتیبهداشت روان 70
طراحي مدل نرم افزاري بودجه براي واحدهاي ارائه خدمتمعاونت بهداشتیگسترش شبکه ها 69
بررسي ميزان رضايت شغلي كاركنان ارائه دهنده خدمات بهداشت خانواده دردانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنان و ارائه راهكارهاي مناسب براي افزايش رضايت شغلي آنان معاونت بهداشتیبهداشت خانواده 68
بررسي تاثير اجراي برنامه هاي CBI بر روي شاخصهاي سلامت در مناطق مجري برنامه در دانشگاه علوم پزشكي سمنانمعاونت بهداشتیبهداشت محیط 68
3- بررسي تاثير آموزش مهارتهاي زندگي بر بهبود روابط والدين و فرزندان در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي سمنانمعاونت بهداشتیبهداشت روان 68
ارائه مدل جامع براي كنترل اختلالات روانپزشكي در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي سمنانمعاونت بهداشتیبهداشت روان 68
ارزيابي نحوه عملكرد كلينيك هاي MMT تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي سمنان معاونت بهداشتیبهداشت روان 68
بررسي نحوه عملكرد برنامه توزيع شير در مدارس تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنان معاونت بهداشتیبهداشت مدارس 67
: بررسي شيوع كمبود ويتامينA و ويتامينِِD در جمعيت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي سمنانمعاونت بهداشتیتغذیه  67
بررسي و مطالعه عادات و رفتار هاي تغذيه اي در جمعيت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي سمنان.معاونت بهداشتیتغذیه  67
طراحي مدل نرم افزاري شبكه داوطلبان سلامت به منظور استخراج سريع و دقيق آمار و اطلاعات در اين برنامهمعاونت بهداشتیگسترش شبکه ها 67
ارائه مدل جامع براي كنترل اعتياد در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي سمنانمعاونت بهداشتیبهداشت روان 67
بررسي ميزان شيوع افسردگي در استان و عوامل موثر بر آن در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي سمنان معاونت بهداشتیبهداشت روان 67
بررسي ميزان شيوع اختلالات اسكلتي - عضلاني در كارگران تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي سمنان و انجام مداخلات مؤثربراي ارتقاء سلامت آنانمعاونت بهداشتیبهداشت حرفه ای 66
14. بررسي وضعيت آلاينده ها و سلامت كارگران شاغل در صنايع توليد گچ در صنايع تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني سمنان معاونت بهداشتیبهداشت حرفه ای 66
11- بررسي شيوع بيماريهاي رواني در جمعيت تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني تحت پوشش دانشگاه علو پزشكي سمنانمعاونت بهداشتیبهداشت روان 66
بررسي شيوع كم خوني فقر آهن در دانش آموزان دختر مقاطع راهنمايي و دبيرستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنان معاونت بهداشتیبهداشت مدارس 65
بررسي وضعيت بهداشت محيط و ايمني در مدارس تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنان معاونت بهداشتیبهداشت مدارس 65
بررسي تاثير آموزش شيوه زندگي سالم بر ايجاد رفتار پايدار در زنان ميانسال تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنان به منظور ارتقاء سلامت آنانمعاونت بهداشتیبهداشت خانواده 65
ارائه الگوي مناسب براي بهبود فعاليت داوطلبين سلامت معاونت بهداشتیگسترش شبکه ها 65
انجام کارازمایی های بالینی در ادامه مطالعات حیوانی در مورد متریالها و متدهای مختلف دارای کاربرد در دندانپزشکیدانشکده دندان پزشکینظام سلامت 65
نياز سنجي آموزشي سالمندان در جمعيت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنانمعاونت بهداشتیبهداشت خانواده 64
بررسي اثربخشي روش هاي مختلف آموزش بر روي نگرش،آگاهي و عملكرد جوانان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنان درخصوص بهداشت باروريمعاونت بهداشتیبهداشت خانواده 63
بررسي نگرش ارائه دهندگان خدمت مشاوره تنظيم خانواده در رابطه با روش هاي پيشگيري از بارداريمعاونت بهداشتیبهداشت خانواده 63
4. بررسي وضعيت ارگونوميك ،‌ابزار و تجهيزات مورد استفاده در مراكز ارائه دهنده خدمات تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي سمنان و ارائه مدلهاي پيشنهادي استانداردمعاونت بهداشتیبهداشت حرفه ای 63
بررسي علل مرگ و مير كودكان زير يك سال در مناطق روستايي طي 10 سال گذشتهمعاونت بهداشتیگسترش شبکه ها 63
نياز سنجي، اولويت بندي و تعيين الگوي مناسب آموزش سالمندان بر اساس شرايط اقتصادي و اجتماعي موجود در جمعيت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنانمعاونت بهداشتیبهداشت خانواده 62
بررسي علل كاهش IUD گذاري در زنان واجد شرايط تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنانمعاونت بهداشتیبهداشت خانواده 62
بررسي عملكرد داوطلبين سلامت در انتقال مفاهيم آموزشي و مراجعه مردم به مراكز بهداشتي درماني و ارتقاي شاخصهاي مهم بهداشتي معاونت بهداشتیگسترش شبکه ها 62
1- بررسي وضعيت سبكهاي فرزند پروري والدين وتعيين رايطه آن با سوء مصرف مواد جوانان و نوجوانان در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي سمنانمعاونت بهداشتیبهداشت روان 62
بررسي نظام پايش و ارزشيابي در سطوح مختلف نظام شبكه بهداشت و درمان و ارائه الگوي مناسب جهت پايش عملكرد تيم سلامتمعاونت بهداشتیگسترش شبکه ها 61
مقايسه برآورد اعتبارات تخصيصي با اعتبار مورد نياز طرح بيمه روستايي با توجه به بسته خدمتمعاونت بهداشتیگسترش شبکه ها 61
6- بررسي ميزان شيوع اختلالات روانپزشكي ناشي از مصرف مواد روانگردان در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي سمنان معاونت بهداشتیبهداشت روان 61
10- بررسي شيوع اختلالات رفتاري در كودكان و نوجوانان و عوامل موثر بر آن در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي سمنان معاونت بهداشتیبهداشت روان 61
بررسي تاثير آموزش مجريان برنامه در افزايش صحت ثبت داده ها در برنامه ثبت مرگمعاونت بهداشتیگسترش شبکه ها 60
مقايسه تاثير شيوه هاي مختلف آموزشي در ايجاد رفتار پايدار و تغيير شيوه زندگي زنان ميانسال تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنانمعاونت بهداشتیبهداشت خانواده 59
بررسي علل و موانع اجرايي نظام ثبت مرگ در 5 سال گذشته در مناطق تحت پوشش دانشگاه و ارائه راهكارهاي مناسبمعاونت بهداشتیگسترش شبکه ها 57
بررسي مقايسه اي آگاهي مردم در مورد فعاليتهاي ارائه شده در برنامه داوطلبان سلامت قبل و بعد از آموزش به روش مكاتبه اي در هر يك از شهرستانهاي تابعه معاونت بهداشتیگسترش شبکه ها 57
5. بررسي كمي و كيفي آلودگي هواي موجود در سطح شهرك هاي صنعتي استان و تأثير آنها بر كيفيت هواي شهرها و مناطق مسكوني مجاور آنهامعاونت بهداشتیبهداشت حرفه ای 56
مطالعات اپیدمیولوژیک گسترده بر روی گروههای هدفدانشکده دندان پزشکیآموزش- نیاز سنجی 56
ارزش تشخیصی FNA تیروئید در تشخیص توده های بدخیمپاتولوژیعلوم بالینی - تشخیص 55
بررسی رویکردهای یادگیری دانشجویان دانشگاه معاونت آموزشی - EDCفراگیران  55
بررسي توزيع فراواني انواع مواد مورد سوء مصرف در مراكز ترك اعتياد تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي سمنان معاونت بهداشتیبهداشت روان 53
بررسي شيوع اختلالات خواب در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي سمنان معاونت بهداشتیبهداشت روان 49
12. بررسي وضعيت بهداشتي و عوامل زيان آور كارگاههاي كشاورزي (سنتي،نيمه صنعتي وصنعتي )و ارائه راهكارهاي كنترليمعاونت بهداشتیبهداشت حرفه ای 48
بررسي تاثير برنامه فيشور سيلانت روي سلامت دهان و دندان كودكان در جمعيت تحت پوشش دانشگاه معاونت بهداشتیبهداشت دهان و دندان 48
بررسي نقش عوامل انگيزشي بر رضايت شغلي كاركنانمعاونت پشتیبانینیروی انسانی 46
6. تهيه نقشه آلودگي هواي شهرهاي تحت پوشش دانشگاه در خصوص آلاينده هاي فيزيكي و شيميايي با استفاده از نرم افزارهاي تحليل داده هاي جغرافيايي معاونت بهداشتیبهداشت حرفه ای 45
11. بررسي اثر بخشي معاينات دوره اي انجام شده توسط شركت هاي سلامت كار در تشخيص بيماريهاي ناشي از كارمعاونت بهداشتیبهداشت حرفه ای 45
بررسي ميزان شيوع عوارض ناشي از نوبت كاري در پرسنل نوبت كار و ارائه راه حلهاي كنترلي معاونت بهداشتیبهداشت حرفه ای 42
7. بررسي وضعيت كميته هاي حفاظت فني بهداشت كار استان و تأثير آن در كاهش حوادث و بيماري ناشي از كار معاونت بهداشتیبهداشت حرفه ای 39
8. بررسي شيوع سيليكوزيس در ميان كارگران در معرض گرد و غبار سيليس و ارائه راه حلهاي كنترلي معاونت بهداشتیبهداشت حرفه ای 38
بررسی نقش آموزش از راه دور در آموزش دانشجویان معاونت آموزشی - EDCآموزش 36
علل تمایل مردم به انجام سزارینمعاونت درماندفتر مامایی  34
بررسی راهکارهای افزایش ایمنی بیماران بستری در بخش های بستری معاونت درماندفتر پرستاری 34
علل افت تحصيلي دانشجويان دانشگاهمعاونت آموزشی - آموزشآموزش - روشهای ارزشیابی 32
بررسي نيازهاي آموزشي كارشناسان آموزش دانشگاه معاونت آموزشی - آموزشآموزش- نیاز سنجی 32
بررسی علل تمایل پزشکان به انجام آزمایشات در خارج بیمارستان وارزیابی میزان صحت آن دلایلمعاونت درماناداره امور آزمایشگاه ها 32
بررسی راهکارهای ارتقاء سطوح مراقبتی برای بیماران بخش های مختلف بیمارستانیمعاونت درماندفتر پرستاری 32
ارزیابی میزان واقعی بودن نرخ تعرفه های خدمات درمانیمعاونت درماناسناد و مدارک پزشکی 31
بررسی فرسودگی شغلی در کادر پرستاری و راهکارهای مقابله با آنمعاونت درماندفتر پرستاری 30
خود ارزيابي دانشجويان سال آخر رشته پزشكي از ميزان توانايي آن ها در صلاحيت عمومي پزشكي دانشگاه معاونت آموزشی - آموزشآموزش - روشهای ارزشیابی 28
اثر بخشي آموزش پزشكي از ديدگاه دانشجويان رشته پزشكيمعاونت آموزشی - آموزشآموزش - روشهای ارزشیابی 21
ارزيابي تصميم گيري باليني دانشجويان رشته پزشكي دانشگاه معاونت آموزشی - آموزشآموزش - روشهای ارزشیابی 12
علل افت تحصیلی دانشجویان از دیدگاه اساتیدمعاونت دانشجوییمشاوره و خدمات روانشناختی 5
بررسي مقایسه اي سلامت روان دانشجویان خوابگاهي و غير خوابگاهي در بدو ورود با زمان فارغ التحصیلی معاونت دانشجوییمشاوره و خدمات روانشناختی  
عوامل موثر بر هدفمندی فعالیتهای تحصیلی دانشجویانمعاونت دانشجوییمشاوره و خدمات روانشناختی  
مقایسه علاقمندی دانشجویان به رشته تحصیلی به تفکیک رشتهمعاونت دانشجوییمشاوره و خدمات روانشناختی  
بررسی عوامل روانشناختی موثر بر افت تحصیلی دانشجویانمعاونت دانشجوییمشاوره و خدمات روانشناختی  
بررسی فعالیتهای فرهنگی مورد نياز از دیدگاه دانشجویانمعاونت دانشجوییفرهنگی  
بررسی میزان احساس نیاز دانشجویان به ارتقاء فرهنگیمعاونت دانشجوییفرهنگی  
بررسی احساس نیاز و نگرش دانشجویان به فعالیتهای مذهبیمعاونت دانشجوییفرهنگی  
بررسی نگرش اعضای هیئت علمی در مورد افراد موثر در ارتقاء فرهنگی دانشجویانمعاونت دانشجوییفرهنگی  
بررسی علل نوسان میزان احساس رضایت دانشجویان از تغذیهمعاونت دانشجوییتغذیه و امور رفاهی  
بررسی زمینه های بالقوه جهت انجام فعالیتهای اقتصادی دانشجویان در حین تحصیلمعاونت دانشجوییتغذیه و امور رفاهی  
بررسی ظرفیتهای موجود جهت ایجاد درآمدهای اقتصادی مستقل از وزارتخانه به منظور ارتقاء وضعیت رفاهی دانشجویانمعاونت دانشجوییتغذیه و امور رفاهی  
بررسی نگرش دانشجویان در مورد فعالیتهای اقتصادی حین تحصیلمعاونت دانشجوییتغذیه و امور رفاهی  
بررسی نگرش دانشجویان درمورد میزان مفید فعالیتهای ورزشیمعاونت دانشجوییتربیت بدنی  
مقايسه ميزان تحرك دانشجويان علاقمند به بازيهاي كامپيوتري با ساير دانشجويانمعاونت دانشجوییتربیت بدنی  
بررسي روشهاي بستر سازي فرهنگي جهت ايجاد علاقه به ورزش همگاني در دانشجويانمعاونت دانشجوییتربیت بدنی  
بررسي فعاليتهاي ورزشي پرطرفدار در دختران دانشجومعاونت دانشجوییتربیت بدنی  
بررسي روشهاي جذاب سازي فعاليتهاي ورزش همگاني معاونت دانشجوییتربیت بدنی  
مقايسه ميزان فعاليت ورزشي دانشجويان در بدو ورود به دانشگاه با زمان فارغ التحصيليمعاونت دانشجوییتربیت بدنی  
poshtibaniمعاونت پشتیبانیآموزش  
بررسي عوامل مؤثر در وابستگي به مواد مخدر در مراجعه كنندگان به مراكز درماني سوء مصرف مواد شهرستان معاونت درماننظارت بر امور درمان  
بررسي عوامل مؤثر در وابستگي به مواد مخدر و عود مجدد مصرف در مراجعه كنندگان در مراكز درماني سوء مصرف مواد شهرستان سمنان در سال 1392معاونت درماننظارت بر امور درمان  
بررسي ميزان عود 1 و شش ماه بعد از سم زدايي در وابستگان به مواد اپيويدي در افراد وابسته به مواد مراجعه كننده به مراكز درماني سوء مصرف مواد در شهر سمنان معاونت درماننظارت بر امور درمان  
بررسي ميزان اختلالات رواني در افراد وابسته به مواد مراجعه كننده به مراكز درماني سوء مصرف مواد در سطح شهر سمنان معاونت درماننظارت بر امور درمان  
بررسي ميزان سلامت عمومي در افراد وابسته به مواد مراجعه كننده به مراكز درماني سوء مصرف مواد در سطح شهر سمنان معاونت درماننظارت بر امور درمان  
بررسی مقایسه ای درمانهای رایج فیزیوتراپی در مقایسه با درمانهای رایج بهمراه اکوپانچر بر بهبود دردهای اندام های فوقانی ناشی از علائم ریشه عصبی فیزیوتراپیدرمان و توانبخشیدکتر محمد عموزاده خلیلی 
بررسی تاثیر WBV بر روی حس عمقی و شاخص های عملکردی در بیماران مبتلا به سندروم درد قدامی زانوفیزیوتراپیدرمان و توانبخشیدکتر سید ضیاءالدین صفوی فرخی 
بررسي اختلالات شناسايي شده دانش آموزان معاینه شده در معاينات غربالگري توسط پزشكان عمومي معاونت بهداشتیبهداشت مدارس  
بررسي وضعیت پي گيري فرمهاي ارجاع بر اساس پرونده بهداشتي مدرسه و شناسنامه سلامت دانش آموز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان معاونت بهداشتیبهداشت مدارس  
بررسي مداخله اي تأثيرات فعاليت هاي فيزيكي بر سلامت دانش آموزان مقطع ابتدايي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنانمعاونت بهداشتیبهداشت مدارس  
بررسي تاثیر برنامه مداخله اي جامع براي اصلاح ميان وعده هاي غذايي سالم در مدارس راهنمايي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنانمعاونت بهداشتیبهداشت مدارس  
بررسي وضعيت باورهاي بهداشتي دانش آموزان در خصوص سلامت جسمي و رواني آنها در دانش آموزان مقطع راهنمايي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنانمعاونت بهداشتیبهداشت مدارس  
بررسي فعاليت هاي مرتبط با بهداشت و سلامتي در مدارس دولتي و غير دولتي و مقايسه آنها با يكديگر در مدارس تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنانمعاونت بهداشتیبهداشت مدارس  
بررسي وضعيت آگاهي والدين نسبت به رفتارهاي مخاطره آميز دانش آموزان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنانمعاونت بهداشتیبهداشت مدارس  
بررسي وضعيت سلامت جسمي و رواني دانش آموزان پايه اول ابتدايي بر اساس شناسنامه سلامت دانش آموز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنانمعاونت بهداشتیبهداشت مدارس  
بررسي آگاهي و عملكرد دانش آموزان نسبت به استفاده وسايل كمك آموزشي (پمفلت هاي توزيع شده ) در مدارس تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنانمعاونت بهداشتیبهداشت مدارس  
بررسي آگاهی، نگرش و عملكرد جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان در خصوص مصرف نمك دريا.معاونت بهداشتیتغذیه   
بررسي وضعيت مصرف سبد غذايي در كودكان زير 6 سال در خانوارهاي تحت پوشش برنامه مشاركتي- حمايتي بهبود تغذيه كودكان.معاونت بهداشتیتغذیه   
بررسي وضعيت مصرف قرص آهن در دختران تحت پوشش برنامه آهن ياري و علل عدم تمايل به مصرف آن در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنانمعاونت بهداشتیتغذیه   
بررسي اثربخشي برنامه بهبود شيوه زندگي سالم در دوره سالمندي در ارتقاء سلامت آنان درجمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنانمعاونت بهداشتیبهداشت خانواده  
بررسي اثربخشي برنامه مراقبت ادغام يافته سالمندان در ارتقاء سلامت آنان در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنانمعاونت بهداشتیبهداشت خانواده  
بررسي اثربخشي برنامه سبا در سلامت زنان ( شيوه زندگي سالم ، سلامت باروري و سلامت عمومي) شهرستان دامغان معاونت بهداشتیبهداشت خانواده  
بررسي نقش رابطين بهداشتي در آموزش و بازاريابي برنامه سبا در شهرستانهاي مجري برنامه معاونت بهداشتیبهداشت خانواده  
بررسي علل بالا نبودن ميزان پيگيري ، ارجاع و گرفتن پسخوراند از متخصصين در كليه برنامه هاي بهداشت خانواده بويژه برنامه هاي سبا و مراقبت ادغام يافته سالمندان در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدممعاونت بهداشتیبهداشت خانواده  
بررسي عوامل موثر بر نامطلوب بودن پوشش برنامه سبا در شهرستاهاي مجري برنامه در گيرندگان و ارائه دهندگان خدمتمعاونت بهداشتیبهداشت خانواده  
بررسي عوامل موثر بر نامطلوب بودن پوشش برنامه مراقبت ادغام يافته سالمندان در شهرستاهاي مجري برنامه در گيرندگان و ارائه دهندگان خدمتمعاونت بهداشتیبهداشت خانواده  
بررسي عوامل موثر بر نامطلوب بودن پوشش برنامه بهبود شيوه زندگي سالم در سنين سالمندي در شهرستاهاي مجري برنامه در گيرندگان و ارائه دهندگان خدمتمعاونت بهداشتیبهداشت خانواده  
بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر تغییر نگرش دانش آموزان نسبت به سوء مصرف موادمعاونت بهداشتیبهداشت روان  
بررسي اپيدميولوژي سوء مصرف مواد در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي سمنانمعاونت بهداشتیبهداشت روان  
بررسی اثربخشی آموزش مهارت جرات ورزی بر تغییر نگرش جوانان و نوجوانان نسبت به مصرف الکل. معاونت بهداشتیبهداشت روان  
1. تعیین شیوع اختلالات تکاملی کودکان در زیر 5 سال و سنین مدرسه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنانمعاونت بهداشتیبهداشت خانواده  
تعیین شیوع اختلالات تکاملی در کودکان در رابطه با مشخصات جمعیتی کودک تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنانمعاونت بهداشتیبهداشت خانواده  
تعیین سلامت روان سالمندان با توجه به مشخصات دموگرافیک و جمعیتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنانمعاونت بهداشتیبهداشت خانواده  
بررسی وضعیت سلامت لثه از طریق شاخص CPI در زنان 15 تا 45 ساله تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنانمعاونت بهداشتیبهداشت دهان و دندان  
بررسی و تعیین شاخص DMFT در کودکان 8 تا 12 ساله تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنانمعاونت بهداشتیبهداشت دهان و دندان  
بررسي ميزان رضايتمندي ارباب رجوع مراجعه كننده به بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي سمنانبیمارستان ولایت دامغانارزیابی عملکرددکتر غلامرضا محمدی 
- برررسي ميزان شیوع كمبود ويتامين D و كلسيم در بيماران بستري در بخش اطفال بیمارستان ولایت دامغاننظام سلامتدکتر غلامرضا محمدی 
بررسي مقايسه اي درمان ایكتر، در نوزادان تحت درمان با داروهاي سنتي و ساير نوزادان بیمارستان ولایت دامغاننظام سلامتدکتر غلامرضا محمدی 
بررسي ميزان شيوع عفونت هاي بيمارستاني در بخش هاي مختلف بيمارستان بیمارستان ولایت دامغاننظام سلامتدکتر غلامرضا محمدی 
بررسي ميزان رعايت اصول ايمني بيمار در بخش هاي بستري بيمارستان بیمارستان ولایت دامغاننظام سلامت  
بررسي راهكارهاي افزايش ايمني بيماران بستري در بخش هاي بستري بيمارستانبیمارستان ولایت دامغانکاربردی  
بررسي میزان رضايتمندي بيماران از اجرای برنامه های تحول نظام سلامت بیمارستان ولایت دامغاننظام سلامتدکتر غلامرضا محمدی 
بررسي میزان رضايت مندي كاركنان از اجرای برنامه های تحول نظام سلامت بیمارستان ولایت دامغاننظام سلامت  
بررسي میزان رضايت مندي پزشكان از اجرای برنامه های تحول نظام سلامت بیمارستان ولایت دامغاننظام سلامت  
بررسي ارتباط بين سختي كار با فرسودگي شغلي پرستاران بیمارستان ولایت دامغانرضایت شغلی  
بررسي ميزان دانش و مهارت سرپرستاران بر استرس شغلي پرسنل بخشبیمارستان ولایت دامغانرضایت شغلی  
-بررسی علل ترخیص با رضایت شخصی بیماران از اورژانس بیمارستان بیمارستان ولایت دامغانارزیابی عملکرد  
بررسی تغییرات سنی در بیماران قلبی بستری در بخش ccu بیمارستان ولایت دامغاننظام سلامت  
بررسی عوامل موثر بر درآمد بیمارستان بیمارستان ولایت دامغانکاربردی  
بررسی کیفی خدمات درمانی بستری ارئه شده در بخش های دولتی پس از اجرای برنامه تحول نظام سلامت بیمارستان ولایت دامغاننظام سلامت  
بررسی کیفی خدمات درمانی سرپایی ارئه شده در بخش های دولتی پس از اجرای برنامه تحول نظام سلامت بیمارستان ولایت دامغاننظام سلامت  
بررسی میزان آگاهی خانم های باردار از متدهای نوین زایمان بی درد بیمارستان ولایت دامغاننظام سلامت  
بررسی تاثیر اجرای برنامه مقیمی متخصصین در بیمارستان بر ویزیت و مشاوره ایشان بیمارستان ولایت دامغاننظام سلامت  
بررسي مداخلات در جهت كاهش تصادفات جادهايمعاونت بهداشتیافزایش آگاهی های علمی   
بررسي مداخلات در جهت ارتقاء بهداشت حرفهاي و كاهش حوادث شغليمعاونت بهداشتیآموزش- نیاز سنجی  
بررسي تأثير يك مدل پيشنهادي براي افزايش ازدواج در سطح جامعهمعاونت بهداشتیآموزش- نیاز سنجی  
بررسي تأثير يك مدل پيشنهادي در افزايش انگيزه زوجين به داشتن فرزند بيشترمعاونت بهداشتیآموزش- نیاز سنجی  
اثر مشاوره رواني در افزايش ازدواج در سطح جامعهمعاونت بهداشتیآموزش- نیاز سنجی  
اثر مشاوره رواني در كاهش طلاق در سطح جامعهمعاونت بهداشتیآموزش- نیاز سنجی  
اثر برنامه ممنوعيت وازكتومي و توبكتومي در رشد جمعيتمعاونت بهداشتیآموزش- نیاز سنجی  
بررسي تأثير مداخلاتي در راستاي افزايش بهداشت دوران بارداريمعاونت بهداشتیآموزش- نیاز سنجی  
بررسي تأثير مداخلاتي در راستاي كاهش مرگ و مير مادران و نوزادانمعاونت بهداشتیآموزش سلامت   
بررسي تأثير مداخلاتي در راستاي كاهش عوارض حين بارداريمعاونت بهداشتیآموزش- نیاز سنجی  
تعيين اولويت هاي پژوهشي در راستاي سياست هاي كلي رشد جمعيتمعاونت بهداشتیآموزش- نیاز سنجی  
تعيين دز دريافتي ارگان هاي حساس ناحيه سر و گردن در آزمون تصويربرداري OPGفیزیک پزشکیپردازش تصاویر و سیگنالهای پزشکی  
بررسي شاخص هاي چاقي شكمي و چاقي عمومي در پيش بيني بروز و شدت سكته مغزيداخلیآموزش سلامت   
بررسی تاثیر اندازه های جاذب سیلیکای شلتوک برنج در حذف سرب از محیط آبیبهداشت محیطکاربردی  
بررسي رابطه بين اجراي قانون ارتقاء بهره وري با انتظارات شغلي پرستاران بیمارستان­های دولتی شهر سمنانپرستاریآموزش پرستاری  
بررسي روند تغییرات مقدار جوش شيرين در انواع نان در نانوايي هاي شهرستان گرمسار در سالهاي1390-1393بهداشت محیطارتقاء سلامت  
بررسی ارتباط شاخص های تن سنجی و فعالیتهای حرکتی با فشارخون در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنانپرستاریآموزش سلامت   
بررسي اثربخشي تمرينات ثباتي بر روي فعاليت عضلات شكمي در طي تكاليف پاسچرال ايستا و پويا در افراد مبتلا به كمر درد مزمن غير اختصاصيفیزیوتراپیآموزشدکتر سید ضیالادین صفوی فرخی  
تاثير ماساژ بازتابي كف پا بر درد قفسه سينه، اضطراب، كيفيت خواب، خستگي و شاخص هاي فيزيولوژيك در بيماران مبتلا به انفاركتوس قلبي حاد به دنبال درمان با استرپتوكينازدانشگاهآموزش  
بررسي ارتباط بين خشونت خانگي و كيفيت زندگي و عملکرد جنسی زنان يائسه شهرستان دامغاندانشگاهآموزش  
بررسی تاثیر تحریکات حسی بر پارامترهای تنفسی جدا سازی بیمار از دستگاه تهویه مکانیکیدانشگاهآموزش  
تعيين شاخص‌هاي دانشگاه علوم پزشكي سمناندانشگاهآموزش  
بررسی تاثیر اسانس گیاه آرتمیزیا فراگرانس(Artemisia Fragrans) بر میزان بیان mRNA ژنهای نیتریک اکسید سنتاز القائی و سیکلواکسیژناز 2 در سلولهای ماکروفاژ موشی RAW264.7 دانشگاهآموزش - روشهای ارزشیابی  
مقایسه تأثیر رایحه اسطوخودوس و گل محمدی بر تنش شغلی و کیفیت خواب پرستاراندانشگاهآموزش پرستاری  
بررسي نگرش به اعتياد دربيماران وابسته به مواد بهبود يافته تحت روش درماني معتادان گمنام و درمان نگهدارنده با متادون شهر سمنان در سال 1392دانشگاهآموزش سلامت   
بررسي عوامل مرتبط با عود كورك در مراجعين به كلينيك پوست شهر سمنان در سال 1393-1392دانشگاهآموزش  
بررسی عوامل موثر بر زمان جدا شدن حلقه در ختنه با استفاده از plastible ، سمنان، 1392دانشگاه– بررسی علائم کلینیکی و نتایج پاتولوژی توده های لگنی ژنیکولوژیک   
بررسي تاثير Whole Body Vibration بر شاخص‌هاي تركيب بدني در بزرگسالان سالمداخلی– بررسی علائم کلینیکی و نتایج پاتولوژی توده های لگنی ژنیکولوژیک   
بررسي اثر ميتومايسين بر روي چسبندگي صفاقي و عوارض آن پس از جراحي شكمي در موش سفيد بزرگ آزمايشگاهي در دانشگاه علوم پزشكي سمنان در سال ١٣٩٢جراحیآمادگی بیمار قبل از بیهوشی و جراحی  
بررسی فراوانی ژن 1-TEM و الگوی مقاومت باکتریایی در سویه هایE.coli تولید کننده ی ESBL، جدا شده از نمونه های ادراری مراجعه کنندگان به مراکز درمانی و بیمارستان های شهر سمنان در نیمه اول سال 1393دانشگاهآموزش پرستاری  
بررسی مقایسه ای تکنیک های ماساژ شل کننده بافت نرم با تمرین تسهیل حس عمقی در زنان جوان با كوتاهي عضله همسترينگدانشگاهآموزش سلامت   
پروژه تحقيقاتي طـراحی و پیـاده سازی سیــستم بـایگانی الکـترونیکی اتـود دانشگاهآموزش - روشهای ارزشیابی  
مطالعه میزان بیان گیرنده اینترلوکین 23 در سلول های PBMC بیماران مبتلا به لوسمی لنفوسیتی مزمن (CLL)دانشگاهآموزش سلامت   
بررسي ارتباط آسم و سردرد ميگرني در افراد مراجعه كننده به كلينيك ريه بيمارستان كوثر سمنان سال 1393 دانشگاهآموزش و پیشرفت آموزشی   
ارزيابي تجمع راديوداروي 99mTC-MIBI در اندام هاي موش صحرايي پس از تابش گيري با امواج الکترومغناطيسي تلفن همراهفیزیولوژیآموزش و پیشرفت آموزشی   
بررسی عوامل احتمالی مرتبط بر عود بیماری در دستگاه عصبی مرکزی در کودکان با تشخیص لوکمی حاددانشگاهآموزش سلامت   
بررسی تاثیر داروی Coenzyme Q10 بر روی میزان شناخت بیماران تحت همودیالیز مزمن در بیمارستان کوثر سمنان دانشگاهآموزش پرستاری  
بررسی تاثیر وجود شکستگی همزمان استیلویید اولنا بر عملکرد بیماران مبتلا به شکستگی دیستال رادیوسدانشگاهآموزش سلامت   
بررسي آزمایشگاهی اثر عصاره آبی گياه علف مار (Capparis spinosa) بر جذب گلوکز در رده سلولهای عضلانی L6دانشگاهارتقاء سلامت  
بررسی وضعیت ناقلین و مخازن لیشمانیوز در شهر دامغان در سال 1394 دانشگاهآموزش- نیاز سنجی  
اثر ورزش اجباری بر درد نوروپاتیک ناشی از CCI عصب سیاتیک در رت نردانشگاهآموزش سلامت   
طراحی و اجرای سامانه تحت وب EPrintsدانشگاهآموزش و پیشرفت آموزشی   
بررسی میزان باکتری های کلیفرم در شبکه توزیع آب قدیم و جدید شهرستان آراداندانشگاهآموزش و پیشرفت آموزشی   
بررسی تغييرات پارامترهای خونی در بيماران مبتلا به توبرکلوزيس مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی سمنان و مقایسه گروه کنترلدانشگاهآموزش سلامت   
بررسی شیوع و عوامل مرتبط با سوءمصرف ترامادول در دانشجویان مراکز آموزش عالی شهر دامغان در سال 1393دانشگاهآموزش سلامت   
بررسی شیوع کم وزنی هنگام تولد نوزادان و عوامل موثربر آن در مراکزبهداشت شهری شهرستان گرمسار در سال 92 دانشگاهآموزش سلامت   
بررسي نگرش واحساس بيماران مراجعه كننده به درمانگاههاي آموزشي دانشكده توان بخشي نسبت به حضور دانشجويان توان بخشيدانشگاهآموزش- نیاز سنجی  
توليد آزمايشگاهي هورمونهای گنادوتروپين كوريوني انسانیhCG))وهورمون لوتئينيزان LH) ) نوتركيب(recombinant hCG & LH)دانشگاهآموزش سلامت   
بررسی مقایسه ای نوع سرفکتانت مصرفی در پروتکل INSURE بر پیامدهای بالینی نوزادان مبتلا به دیسترس تنفسی حاددانشگاهآموزش- نیاز سنجی  
بررسي تاثير تجويز ويتامين دي با دوز 50000 واحد هر دو هفته در خانمهاي باردار مبتلا به كمبود ويتامين دي بر اصلاح سطح سرمي كمبود و بروز ديابت بارداري: يك مطالعه كارآزمايي باليني تصادفي شدهدانشگاهآموزش سلامت   
جداسازی و تعيين هويت گونه های لاکتوباسیلوس از ماست محلی سمنان و مهدیشهردانشگاهآموزش- نیاز سنجی  
بررسی ارتباط سطح کراتینین سرم و کلیرانس آن با غلظت پلاسمایی متوتروکسات بعد از شیمی درمانی در کودکان مبتلا به بدخیمی های لنفویید و استئوسارکوم در بیمارستان اهواز و سمنان در سال 94-93دانشگاهآموزش سلامت   
طراحی و بهینه سازی دزیمتر ژل- شیمیایی بر پایه ژلاتین تریمسیک اسیددانشگاهآموزش- نیاز سنجی  
بررسی نقش تجويز خوراکی پروبيوتيک ها در تغييرات ادم، هايپرآلژزی، اینترلوکین 1 بتا سرمی و فعاليت آنزيم P38MAPK نخاعی طی التهاب ناشی از ادجوانت در موشهای صحرايی نردانشگاهآموزش- نیاز سنجی  
بررسی تجویز پروبیوتیک ها بر غلظت سرمی (Atrial Natriuretic Peptide) ANP و میزان هایپرتروفی بطنی در رت های مبتلا به نارسایی قلبیدانشگاهآموزش و پیشرفت آموزشی   
بررسی اثر سینرژیسم کورکومین و تریپتورلین استات نانوآرکئوزومه، بر القای آپوپتوزیس در رده ی سلولی MCF-7 در in vitro دانشگاهآموزش و پیشرفت آموزشی   
بررسی میزان آلودگی صوتی ایجاد شده از وسایل نقلیه در سال 1393دانشگاهآموزش سلامت   
بررسی نحوه مدیریت پسماندهای خطرناک در صنایع شهرک صنعتی سمنان در بهار سال 1394دانشگاهآموزش- نیاز سنجی  
تعیین دز دریافتی ارگان­های حساس ناحیه سر و گردن در بیماران در ارتوپانتوگرافی دانشگاهآموزش سلامت   
بررسی فراوانی ازوفاژیت اروزیو در بیماران مبتلا به ریفلاکس معده به مری(GERD) و ارتباط آن با هرنی هیاتال و برخي عوامل ديگر در بیمارستان فاطمیه سمناندانشگاهآموزش سلامت   
دزیمتری 3 بعدی براکی تراپی ملانومای کورویدال به وسیله پلاک روتنیوم106، با استفاده از ژل نورموکسیکدانشگاهآموزش و پیشرفت آموزشی   
تاثیر ضخامت جبران کننده برنج و ابعاد میدان، بر ضریب تضعیف موثر جبران کننده و فاکتور انباشت باریکه فوتونیMV6 در IMRTدانشگاهآموزش- نیاز سنجی  
بررسی فراوانی ژن CTX-M و الگوی مقاومت باکتریایی در سویه هایE.coli جدا شده از نمونه های ادراری مراجعه کنندگان به مراکز درمانی و بیمارستان های شهر سمنان، در نیمه اول سال 1393دانشگاهآموزش و پیشرفت آموزشی   
بررسي اثرات ورزش و فلوكستين بر تغييرات مولكولي و رفتاري ناشي از استرس واحد طولاني مدت به عنوان يك مدل تجربي عارضه استرس بعد از حادثه تروماييPTSD در موش هاي سفيد بزرگ آزمايشگاهيدانشگاهآموزش و پیشرفت آموزشی   
مقايسه اثرات تمرينات تقويتي ديناميك تراباند با تمرينات تحمل وزن بر روي حس عمقي و تعادل در افراد مبتلا به بي ثباتي مزمن مچ پادانشگاهآموزش و پیشرفت آموزشی   
بررسی حساس کنندگی پرتوی نانوذرات تیتانا در مدل سرطانی حیوانیدانشگاهآموزش سلامت   
بررسی تأثیر آب سردکن های دانشگاه های شهر دامغان بر کیفیت میکروبی، شیمیایی و فیزیکی آب در پاییز و زمستان 1393دانشگاهآموزش- نیاز سنجی  
اولویت­بندی نیازهای اطلاعاتی و رفتار جست­وجوی اطلاعات در زمینه اهدای خون در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان دانشگاهآموزش- نیاز سنجی  
بررسی سمیت سلولی نانولوله­های تک لایه و چند لایه اکسید شده و خامدانشگاهآموزش و پیشرفت آموزشی   
تثبیت شیمیایی حساس­کننده پرتوی هماتوپرفیرین در نانوذرات مزوحفره سیلیکاییMCM-41دانشگاهآموزش- نیاز سنجی  
اولویت بندی نیازهای اطلاعاتی بیماران همودیالیزی و بررسی رفتار جستجوی اطلاعات در بیمارستان های تابعه ی دانشگاه علوم پزشکی سمناندانشگاهآموزش- نیاز سنجی  
بررسی غلظت باکتری های هتروتروف در آب شبکه توزیع قدیم و جدید شهرستان آراداندانشگاهآموزش- نیاز سنجی  
بررسي ميزان شيوع كمبود ويتامين D در پرستاران شاغل در بيمارستان هاي آموزشي شهرستان سمنان و ارتباط آن با افسردگيدانشگاهآموزش سلامت   
بررسی کیفیت باکتریولوژیکی و ارتباط آن با کدورت درآب خروجی از سد شهید شاهچراغی دامغان در بهار سال 1393دانشگاهآموزش و پیشرفت آموزشی   
بررسی‌ وضعیت سبک‌های تفکر در دانشجویان شاغل به تحصیل در مجتمع آموزشی علوم پزشکی‌ سمنان و ارتباط آن با آمادگی به اعتیاد در سال 1393دانشگاهآموزش و پیشرفت آموزشی   
مدل سازی پروتئین BIRC-8 برای یافتن مهارکننده مناسب جهت فعال سازی دوباره مسیر آپوپتوز دانشگاهآموزش و پیشرفت آموزشی   
بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و افسردگی در دانشجویان مقطع علوم پایه ی پزشکی دانشگاهدانشگاهآموزش- نیاز سنجی  
بررسی ارتباط بین شاخص توده ی بدنی با شاخص اندازه گیری WOMAC در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سمنان در شهر سمناندانشگاهآموزش و پیشرفت آموزشی   
بررسي آزمایشگاهی عصاره آبي گياه كهورك (Prosopis farcta L.)بر جذب گلوکز در رده سلول¬های عضلانی L6دانشگاهآموزش و پیشرفت آموزشی   
بررسی شیوع رتینوپاتی ناشی از مصرف هیدروکسی کلروکین و برخی عوامل مرتبط در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه چشم پزشکی بیمارستان کوثر در سال 94-93 دانشگاهآموزش  
شناسايي و تشخيص ملكولي استافيلوكوكوس آرئوس مقاوم به ونكومايسين.دانشگاهآموزش سلامت   
بررسی میزان ضدسرطانی عصاره هیدروالکلی گیاه دارویی کهورک بر سلولهای MKN45 سرطان معدهدانشگاهآموزش و پیشرفت آموزشی   
اثرات پتید آزاد کننده گاسترین و تعامل آن با سیستم گلوتامینرژیک روی حافظه اجتنابی در موشهای ماده نابالغدانشگاهآموزش  
بررسی شیوعوعوامل موثر بر افسردگی بعد از زایمان در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان گرمسار در سال 1393-94دانشگاهآموزش و پیشرفت آموزشی   
به­کارگیری نانوذرات مزوحفره سیلیکایی هدفمند شده توسط لیگاند فولیک اسید به­عنوان حامل در فتودینامیک­تراپی دانشگاهآموزش - روشهای تدریس  
بررسی اثر استاتین ها بر فاکتورهای التهابی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبیدانشگاهآموزش سلامت   
تبیین تجربیات مربوط به تک فرزندی در کارمندان دانشگاه علوم پزشکی سمنان- یک مطالعه کیفیدانشگاهآموزش- نیاز سنجی  
بررسی روند تغییرات کمی و کیفیت شیمیایی آب رودخانه حبله رود در5 سال اخیر (93-88دانشگاهآموزش- نیاز سنجی  
بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و فراوانی ژن¬های مقاومت آنتی بیوتیکی کلبسیلا پنومونیه در بیمارستان¬های سمناندانشگاهآموزش  
طراحی و ساخت وکتور بیانی duo-shRNA با پروموتور اختصاصی تومور دو جهته برای خاموش سازی همزمان دو ژن سایکلین E و سایکلین D1 در رده سلولی سرطان پستانMDA-MB-231دانشگاهآموزش و پیشرفت آموزشی   
بررسی شیوع کم وزنی هنگام تولد نوزادان و عوامل موثربر آن در مراکزبهداشت شهری شهرستان گرمسار در سال 92 دانشگاهآموزش سلامت   
بررسی اثر بربرین بر روی سلول‌های سرطانی بیماران مبتلا به لوسمی لنفوئیدی مزمن در in vitroدانشگاهآموزش سلامت   
مقایسه القاي آپوپتوز با نور فرابنفش در دو رده هاي سلولي سرطان پستان در آزمايشگاهدانشگاهآموزش سلامت   
بررسي تاثير طب فشاري بر شدت درد ناشي از نمونه گيري خون وريديدانشگاهآموزش پرستاری  
بررسی تاثیر تمرینات تقویتی عضله کوادریسپس بر روی نسبت زاویه کشش الیاف دو عضله واستوس داخلی مایل و واستوس خارجی در افراد مبتلا به سندرم درد پاتلافمورال دانشگاهآموزش سلامت   
بررسي اثرات شدت هاي ملايم و متوسط ورزش اجباري بر نارسايي هاي رفتاري (شناختي و شبه اضطرابي) و ميزانBDNF قشر جلوي پيشاني و هيپوكامپ در موش هاي صحرايي نر فاقد بيضه در حال ترك مرفيندانشگاهآموزش سلامت   
ارزیابی توزیع دز پرتو درماني ناحیه مری میاني با استفاده از فیلم رادیوکرومیک در فنتوم و شبیه سازی مونت-کارلودانشگاهآموزش و پیشرفت آموزشی   
مطالعه میزان بیان اینترلوکین 23 در سلول های PBMC بیماران مبتلا به لوسمی لنفوسیتی مزمن (CLL)دانشگاهآموزش سلامت   
فانتوم جدید داپلر جریانی برای کاربردهای کنترل کیفی و آموزشیدانشگاهآموزش پرستاری  
بررسی اثرات آنتاگونیست گیرنده BDNFبرشدت وابستگی جسمی و روانی, حساسیت رفتاری ناشی از قطع مورفین و میزانBDNF در ناحیه تگمنتوم شکمی و هسته اکومبنس در موش های وابسته به مورفیندانشگاهآموزش- نیاز سنجی  
بررسی میزان کارایی برنامه های آموزشی ارائه شده وعوامل موثر برآن در مرکز بهداشت دامغان( در سطوح مختلف) در سال 95 مرکز بهداشت دامغانآموزشآقای دکتر میررکنی و فاطمه صرفی کارشناس ارشد آموزش بهداشت 
بررسی میزان شیوع سوء تغذیه (کوتاه قدی،لاغری،چاقی واضافه وزن) در دانش آموزان شهرستان دامغان وعوامل موثر برآن در سال 95مرکز بهداشت دامغانآموزش- نیاز سنجیفاطمه صرفی کارشناس ارشد آموزش بهداشت 
بررسی میزان اثربخشی ارائه خدمات سطح اول (طرح تحول) چقدر در کیفیت زندگی درگروههای سنی مختلف در شهرستان دامغان تاثیرداشته است؟مرکز بهداشت دامغانارزیابی عملکردفاطمه منصوریان مسئول آموزشگاه بهورزی 
بررسی میزان انگیزه آموزش برنامه های بهداشتی در پرسنل مرکز بهداشت دامغان( در سطوح مختلف) وعوامل موثر برآن در سال 95مرکز بهداشت دامغانآموزشدکتر میررکنی و فاطمه صرفی کارشناس ارشد آموزش بهداشت 
بررسی میزان اثربخشی برنامه های آموزشی در سرای شهریاران دامغان وعوامل موثر برآن در سال 95مرکز بهداشت دامغانآموزشطاهره ذوالفقاری کارشناس بهداشت خانواده 
بررسی عوامل موثر بر زایمان طبیعی وراههای افزایش انگیزه در زنان جهت زایمان طبیعیمرکز بهداشت دامغانآموزشپرسنل بهداشت خانواده مرکز شهید چراغیان 
مقایسه کودکان زیر شش سال مصرف کننده شیرخشک و شیر مادر از نظر هوش و بیماری های حاد تنفسی و اسهالیمرکز بهداشت دامغانآموزشپرسنل بهداشت خانواده مرکز شهید چراغیان 
بررسی میزان اگاهی افراد درمورد بیماری دیابت و فشارخونمرکز بهداشت دامغانآموزشپرسنل بهداشت خانواده مرکز شهید چراغیان 
بررسی عوامل موثر بر زایمان طبیعی وراههای افزایش انگیزه در زنان جهت زایمان طبیعیمرکز بهداشت دامغانآموزشپرسنل بهداشت خانواده مرکز شهید چراغیان 
تاثیر سرما در قدرت عضلات اکستنسور زانو وحس عمقی مفصل زانو در افراد جوان سالمفیزیوتراپیدرمان و توانبخشیدکتر سید ضیاالدین صفوی فرخی 
تاثیر هالوکس والگوس شدید ومتوسط بر شدت درد پا، فشار کف پا و جابجایی مرکز فشارفیزیوتراپیارزیابی عملکرددکتر سید ضیاالدین صفوی فرخی 
تاثیر درمان ترکیبی فیزیوتراپی و درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر درد، فعالیت های عملکردی و تغییرات سونوگرافیک سایز عضله مولتی فیدوس در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصیفیزیوتراپیدرمان و توانبخشیدکتر سید ضیاالدین صفوی فرخی 
بررسي نقش گياهان دارويي در علايم سندروم قطع مرفين در حيوانات آزمايشگاهيآناتومیعلوم پایهدكتر عباسعلي طاهريان 
بررسی رابطه بین آموزش مهارت های زندگی و رضایت از زندگی در دانش آموزان مقطع متوسطه اول تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سمنانمعاونت بهداشتیبهداشت روان  
بررسی ارتباط اعتیاد به اینترنت و سبک زندگی مرتبط با سلامت و شادکامی در دختران و پسران در شرف ازدواج شهرستان سمنان معاونت بهداشتیبهداشت روان