معرفی اعضای کمیته برنامه کارگاهها فایلهای آموزشی
اساسنامه کمیته عضویت در کمیته
      

46سمينار يادگيري الكترونيك در آموزش پزشكيمشاهدهفایل ضمیمه
45معرفي وبلاگ آموزش پزشكي به آدرس http://www.medicaleducation.blogfa.com مشاهدهفایل ضمیمه
44فراخوان برگزاري دوره MD-PhDدانشگاه علوم پزشكي تهرانمشاهدهفایل ضمیمه
38مفهوم و مراحل آموزش پزشكي مبتني بر بهترين شواهد Evidence Based Medicine: EBMمشاهدهفایل ضمیمه
37احتساب نمره منفي و چگونگي تعيين حد نصاب قبوليمشاهدهفایل ضمیمه
36 با آزمون باليني ساختارمندعيني آشنا شويد(Objective structured clinical examinations )( OSCE ) مشاهدهفایل ضمیمه
35آشنايي با الگوي ارزيابي به روش سيپ (CIPP (context- input- process- productمشاهدهفایل ضمیمه
34آشنايي با مركز مهارتهاي باليني دانشگاه ( skil lab )مشاهدهفایل ضمیمه
33انواع ارزشيابي آموزشي و پايايي آزمونها به روش گودرريچاردسون، دونيمه كردن، ضريب آتفا مشاهدهفایل ضمیمه
32تحليل نتايج آزمون علوم پايه اسفند 89 و شهريور 90مشاهدهفایل ضمیمه
31تحليل نتايج آزمون پيش كارورزي اسفند 89 و شهريور 90مشاهدهفایل ضمیمه
30اطلاعيه منابع و تاريخ آزمون المپياد علمي درون دانشگاهي سمنان - فروردين 91مشاهدهفایل ضمیمه
29بررسي نتايج آزمون پيش كارورزي اسفند ماه 1389 و شهريور ماه 1390مشاهدهفایل ضمیمه
25تقدير و تشكر از كسب رتبه دانشجويان دانشگاه درسومين المپياد علمي كشورمشاهدهفایل ضمیمه
23اطلاعيه ارتقاء بدون آزمون و با آزمون دانشجويان به مقاطع بالاترمشاهدهفایل ضمیمه
22انتخابات شوراي مركزيمشاهدهفایل ضمیمه
21پيك سلامت - شماره دوممشاهدهفایل ضمیمه
20Portfolioمشاهدهفایل ضمیمه
19ارزيابي نقادانه درمانمشاهدهفایل ضمیمه
18ارزيابي نقادانه تشخيص مشاهدهفایل ضمیمه
صفحه قبلی>صفحه اول>>